شهر موشهای 2

فیلم شهر موشها 2

 

زمان : 5 شنبه 13 شهریور 1393 ساعت 17

مکان : خیابان بهشتی، تقاطع وزرا، سینما آزادی

 

ثبت نام : واریز مبلغ 6500 تومان به ازای هر نفر به شماره کارت 6221061051945733 و ارسال 4 رقم آخر کارت، نام خود و همراهان به شماره سامانه پیام کوتاه همسفر پایه (10000000900112) تا ساعت 22 روز 4 شنبه 12 شهریور 1393

 

بدیهی است ثبت نام پس از این ساعت و تاریخ میسر نمی باشد.

 

مشتاق دیدار .

احمد